För barnFör ledareOm ossKontaktPressStartsidan
 
 
 
 

Integritetspolicy IOGT-NTOs Juniorförbund

Antagen av IOGT NTOs Juniorförbunds förbundsstyrelse 2018-05-05

IOGT NTOs Juniorförbund, nedan även kallat ”Junis”.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur och i vilket syfte Junis hanterar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan kontakta oss. Policyn gäller för de tillfällen du kommer i kontakt med oss, via vår hemsida, sociala medier, e-post, post, telefon eller fysiska möten som medlem, givare, i din yrkesroll eller som allmänt intresserad av vår verksamhet.

Personuppgiftsansvar
IOGT-NTOs Juniorförbund (802008-7899) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Junis utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behand­lingen av personuppgifterna sker i enlighet med GDPR, Dataskyddsförordningen. Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Junis.

Junis är ett förbund som består av föreningar, kretsar och distrikt. Hur ansvaret för person­uppgifter är fördelat oss emellan redogörs för i bilaga 1 Gemensamt personuppgiftsansvar. Du kan alltid kontakta oss enligt uppgifterna i denna policy oavsett var i organisationen dina upp­gifter behandlas.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter
IOGT-NTOs Juniorförbund, org. nr 802008-7899, Box 128 25, 112 97 Stockholm.

För praktiska frågor om ditt medlemskap kan du kontakta vår Medlemsservice via e-post på ebas@junis.org, eller via telefon på 08 – 672 60 70

Kontaktperson för förbundets hantering av personuppgifter är vår datasamordnare som du når på datasamordnare@junis.org.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in den information som du ger till oss när du blir medlem hos oss och vid ditt använ­dande av våra tjänster. Till exempel när du deltar i en kampanj, skänker en gåva, skapar ett mejlkonto, när du kontaktar oss eller använder någon annan av Junis webbsidor eller sidor i sociala medier, där du lämnar personuppgifter. För att kunna hålla våra uppgifter uppdaterade och korrekta, uppdaterar och kompletterar vi dina uppgifter från en extern part som tillhanda­håller underlag från folkbokföringen.

Följande information kan vi komma att samla in om dig:

 • Person- och kontaktinformation – så som namn, personnummer, medlemsnummer, adress, e-postadress, hem- och mobiltelefonnummer. Dessa uppgifter samlas in helt eller delvis till exempel vid en ansökan om medlemskap, ansökan om att bli ledare, anmälan till en utbildning, om du blir förtroendevald inom vår organisation, när du skriver upp dig för ett nyhetsbrev, ger en gåva eller skapar ett e-postkonto.
 • Betalningsinformation – så som kredit- och betalkortsdata, fakturauppgifter när du ger en gåva eller genomför ett köp.
 • Information om deltagande i kampanjer - så som namn och kontaktuppgifter, vad du gör på denna webbsida. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klick­frekvens i våra e-postutskick att sparas.
 • Användarinformation – om du skapar ett e-postkonto hos oss via Sobernet eller regi­strerar dig på junis.org för att kunna logga in och få tillgång till rätt data/funktioner så behöver vi samla in namn, personnummer, medlemsnummer, kontakt/adressuppgifter och vilket förbund inom IOGT-NTO-rörelsen som du är medlem eller anställd i. E-post används för att kunna få hjälp att t.ex. låsa upp ditt konto om du glömt ditt lösenord.
 • Bild och film – foton och film som tas vid olika arrangemang eller för kampanjer vi genomför.

Cookies
För att kunna använda våra webbsidor måste din webbläsare tillåta cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På Junis webbplatser används cookies för dem som använder våra sidor.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad.

Vid övrig kontakt när du t.ex. via formulär, skickar e-post, ringer, söker jobb eller använder våra sidor inom sociala medier, får vi de uppgifter som du då lämnar till oss.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för en avtalsrelation med oss och övrig info är nödvändig utifrån andra syften som du kan läsa mer om nedan. Vi sparar inte dina upp­gifter längre än vad som behövs för att uppfylla ändamålet med insamlingen och vi har rutiner för att ta bort uppgifter som inte längre behövs.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1. Medlems- och ledarservice samt administration.

 • För att kunna vara medlem/ledare hos Junis behöver vi registrera uppgifter om dig och hur vi kan komma i kontakt med dig.
 • När du deltar i vår verksamhet, allt från lokal verksamhet till kurser/utbildningar och förbundsarrangemang behöver vi uppgifterna för att kunna genomföra verksamheten och i vissa fall för administration för att söka bidrag och uppfylla redovisningskrav.
 • Om du har ett e-postkonto hos Sobernet så administreras det av IOGT-NTO:s IT sup­port. Dina uppgifter delas dock till det förbund som du har valt att koppla din adress till (Junis, IOGT-NTO, UNF eller NSF). Din e-postadress hamnar också automatiskt i vår gemensamma adressbok så att alla som har ett Sobernet-konto har möjlighet att söka efter ditt namn och din e-post. Detta för att underlätta kontakt mellan medlem­mar inom IOGT-NTO-rörelsen.
 • I samband med köp av profilprodukter från Junis kansli kan vi behöva samla in dina kontaktuppgifter samt fakta om betalningssätt och betalkortsinformation. Detta görs enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortsinformation efter betalningens genomförande. Vår betalningspart­ner iZettle uppfyller säkerhetskraven PCI PTS (Payment Card Industry PIN Transaction Security) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kontoinformation, framtagen av bl.a. betalkortsbranschen. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.
 • För att kunna ge dig service och hantera dina förfrågningar, skicka dig information och hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta.
 • För att kunna driva vår verksamhet och utveckla den behöver vi föra protokoll/anteck­ningar över vår verksamhet och olika möten som genomförs.
 • Andra ändamål med vår administration är att sköta ekonomi, förvaltning, utveckling och drift/support av registren, annan teknisk utveckling och att skicka ut medlems­erbjudanden. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av in- och utbetalningar till Junis.
 • Om du söker jobb hos oss behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker för tjänsten och för att ta kontakt med dig.

2. Deltagande i kampanjer, marknadsföring och utskick av information/nyhetsbrev/tidning

 • Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter i olika kampanjer är att rekry­tera medlemmar eller ledare. Ändamålet kan även omfatta att utvärdera våra kam­panjer och deras genomslag i olika grupper av personer.
 • I vårt påverkansarbete deltar vi i möten som vi tar anteckningar från. Om du kommer i kontakt med oss i din yrkesroll, som sakkunnig eller som en person vi kan tycka det är intressant att hålla kontakt med så kan ditt namn förekomma i våra anteckningar eller protokoll från möten.
 • För att kunna informera om vad vi gör och hur du kan stödja oss på olika sätt så använder vi oss av nyhetsbrev via e-post.  Du kan enkelt avsäga dig detta nyhetsbrev genom att tacka nej i de utskick du får.
 • Vi kan också komma att höra av oss till dig för att få veta vad du tycker i olika under­sökningar.
 • I våra webbverktyg finns möjlighet för oss att se statistik över hur våra sidor har använts och vad som är populärast att göra där. Detta utan att identifiera dig som per­son.

3. Bilder och filmer

 • Vi använder bilder och filmer från vår verksamhet på vår hemsida, i de utskick vi gör och i vår marknadsföring på olika sätt. Om personen på bilderna går att identifiera så sam­lar vi in särskilt samtycke för detta. Bilder på stor grupper där endast du själv eller någon närstående skulle kunna känna igen dig kan publiceras utan att särskilt samtycke samlas in.

Laglig grund för behandling
Vi måste ha en laglig grund för att få hantera dina personuppgifter. Kopplat till våra ändamål ovan kan du i sammanställningen nedan få en överblick över vilka uppgifter vi hanterar på vilken grund. Kort sammanfattat så använder vi oss av avtal för alla ändamål som har med en avtalsrelation att göra som t.ex. ditt medlemskap. Av detta följer vissa rättsliga förpliktelser, krav i annan lagstiftning till exempel bokförings- eller skattelagstiftning som bestämmer hur vi måste hantera vissa uppgifter för att följa lagen.
I många fall använder vi oss också av berättigat intresse, det innebär att vi som förening tycker att vi har en rätt att behandla dina uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Din e-post­adress är ett exempel på en uppgift som samlas in på den grunden. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör utifrån ett berättigat intresse, läs mer om det nedan under dina rättig­heter.

Behandling
Laglig grund
1. Medlems- och ledarservice samt administ­ration
Avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse
2. Deltagande i kampanjer och utskick av information/nyhetsbrev/tidning
Berättigat intresse
3. Bilder och film
Samtycke, ev. berättigat intresse och i vissa fall avtal

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (bland annat s.k. person­uppgiftsbiträden).

Vid ett medlemskap i Junis, blir du automatiskt medlem i en lokalförening, ett distrikt och i vissa fall en krets, vilka dina medlemsuppgifter kommer att delas med. Junis kan komma att lämna ut vissa personuppgifter till de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen (UNF, IOGT-NTO och NSF) när uppgifterna behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet som förbun­den gemensamt driver inom IOGT-NTO-rörelsen (www.iogtntororelsen.se).

För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet kan dina uppgifter också komma att hanteras administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag när det är aktuellt som till exempel tryckerier, distributörer, betaltjänster, dataprogramsadministratörer och hotell/restau­ranger (?).

Därutöver kan Junis vid viss typ av personuppgiftsbehandling komma att lämna ut personupp­gifter till externa samarbetspartners. När behandling av uppgifter hos personuppgiftsbiträden sker i större omfattning eller för känsliga uppgifter skriver vi ett särskilt avtal med dessa parter om att de endast får hantera uppgifterna enligt våra instruktioner och att de måste ha godtag­bara säkerhetsnivåer för hanteringen.

Junis kommer inte att ge bort eller sälja dina uppgifter vidare till någon extern part.

Tredje land
I största möjliga mån kommer vi att hantera dina uppgifter inom Sverige och EU. Men eftersom vi bedriver en internationell verksamhet kan dina personuppgifter komma att ses som att de behandlas i tredje land (dvs. ett land utanför EU). När sådan behandling kan komma att ske så har vi särskilda säkerhetsrutiner för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Vi ställer också krav på att våra personuppgiftsbiträden endast får hantera uppgifter inom EU/EES.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Detta är enbart för informa­tionssyfte och för att underlätta för dig som användare av våra tjänster. Junis saknar kontroll över de externa webbplatser vi länkar till, och vi ansvarar därför inte heller för deras innehåll. Junis ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användandet av dessa länkar.

Rättigheter för dig som registrerad
För att hålla dina uppgifter korrekta kommer Junis självmant att rätta uppgifter som vi upp­täcker är felaktiga. Om du själv upptäcker något som inte stämmer har du möjlighet att be oss rätta det. Uppgifter som du lämnat med samtycke har du också rätt att vid begäran få rade­rade. Uppgifter som samlats in med ett annat lagligt stöd än samtycke kan också raderas på begäran, men först när uppgiften inte längre behövs för ändamålet som den samlades in för. Du har också rätt att få ut och överföra egna personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om uppgif­terna lämnats med samtycke eller med avtal som laglig grund. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör av dina uppgifter med stöd av vårt berättigande intresse. Vår behandling ska då upphöra om det inte finns tvingande berättigande skäl eller rättsliga anspråk för Junis att fortsätta behandla uppgifterna.
Om du inte längre vill få utskick ifrån oss kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på en länk, eller skicka e-post till angiven adress i något av de utskick du fått. Vi kommer då inte att göra fler utskick för kampanjens räkning men kan komma att återkomma i ärenden som ännu inte är avslutade eller för att följa upp ditt avslut.
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Detta kan du få genom att begära ett utdrag från vår medlemsservice. För att vi på bästa sätt ska kunna ge dig det du efterfrågar kan vi återkomma med följdfrågor om det är någon specifik information du vill ha del av.

Om ditt medlemskap upphör
Medlemskapet upphör antingen genom att medlem eller medlems vårdnadshavare begär utträde eller att ansvarig i föreningen begär att barnets medlemskap avslutas. Om medlemmen har central uppbörd avslutas medlemskap automatiskt om betalning uteblivit under minst ett år. Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos Junis, och kvarstår därefter under tre år. Därefter anonymiseras uppgifterna och sparas endast för statistiksyfte.

Klagomål
Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till vår datasamordnare på datasamordnare@junis.org eller Junis växel på 08 – 672 60 70. Du kan även kontakta datainspektionen på www.datainspektionen.se

Ändring i integritetspolicyn
Junis förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Övrigt
När du lämnar uppgifter vid anmälningar till olika evenemang ska du vid varje tillfälle få information om hur dina uppgifter kommer att behandlas och vem de kan komma att lämnas ut till.

Bilaga 1. Gemensamt personuppgiftsansvar mellan Junis som förbund, föreningar, distrikt och kretsar och förbund.

Ordlista (Enligt datainspektionens definitioner) https://www.datainspektionen.se/ordlista/

 
 
   
  Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.


Junis på Facebook  Junis på Twitter  Junis på Instagram 
  Om Junis
Att vara ledare
Junis rapport
Junis shop
Trycksaker
Lediga tjänster

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM


Junis Integritetspolicy